Privacyverklaring
1. Naam vereniging:

 • Kringgroep Zuid-Oost Drenthe van de Nederlandse Boxerclub

2. Het doel van het bewaren van persoonsgegevens.

 • De Kringgroep gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van  het voeren van de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt gebruikt om contributies te innen en het kunnen voldoen aan de diverse administratieve verplichtingen rondom examens & wedstrijden. Daarnaast geeft de Kringgroep de persoonsgegevens door aan de NBC ten behoeve van de verplichte ledencontrole. (denk ook aan eventuele mailingen binnen uw Kringgroep, evt. bv. verzenden van nieuwsbrieven toevoegen).
 • Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging? Uitsluitend bestuursleden van de Kringgroep hebben inzage in de lidmaatschapsgegevens. Uitsluitend onderstaande functionarissen zijn bevoegd tot het muteren van de persoonsgegevens: (bijv. functionaris ledenadministratie, secretaris, penningmeester).

3. Wie gaat de gegevens ontvangen?

 • De Kringgroep verstrekt de persoonsgegevens alleen aan de Nederlandse Boxer Club en, bij deelname aan een examen / wedstrijd, aan de desbetreffende keurmeester en de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. De gegevens worden uitsluitend schriftelijk bewaard. (indien digitaal geef dan ook aan waar bewaard, hoe beveiligd en of er back - ups gemaakt worden. Zo ja, ook hiervan hoe bewaard. Indien bij een partij in de Cloud, dient hiermee een Verwerkersovereenkomst te zijn afgesloten, zie bijv. https://klant.afas.nl/sla/verwerkersovereenkomst ) Indien u mailingen verstuurt, dient u de geadresseerden uitsluitend in de bcc te zetten en niet in de CC of Aan. 

4. Hoe lang bewaard de vereniging de gegevens?

 • De Kringroep bewaart de persoonsgegevens van ieder lid gedurende het lidmaatschap plus een jaar na opzegging (dit mag best langer mits u in art. 2 reden/doel vermeld waarom u e.e.a. bewaard, bijv. organiseren 5 jaarlijkse reunies). Indien de ledenadministratie is gekoppeld aan de financiĆ«le administratie kan i.v.m. administratieve bewaarplicht een bewaartermijn van 7 jaar gelden. De gegevens kunnen op verzoek alsdan daarna worden geanonimiseerd. 

5. Recht op inzien ,rectificeren en verwijderen persoonsgegevens.

 • Iedereen waarvan de Kringgroep de persoonsgegevens bewaart, kan zijn eigen gegevens opvragen en bij onjuistheden te laten rectificeren. Daarnaast kan hij/ zij met een gegronde reden de persoonsgegevens laten verwijderen. Dit betekent dan wel stopzetting als lid van de Kringgroep, maar is geen reden om de contributie niet te voldoen. 

6. Een ieder heeft recht om bezwaar te maken op bewaren van zijn/haar persoonsgegevens.

 • Het staat ieder lid vrij om bezwaar te maken tegen het bewaren van zijn haar persoonsgegevens.  

7. Recht op overgang van gegevens.

 • Indien een lid de persoonsgegevens van zichzelf wil krijgen, omdat hij / zij bij een andere Kringgroep gaat trainen, kunnen deze opgevraagd worden bij contactpersoon privacygegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt aan het lid zelf.  Het staat het lid staat vrij om deze gegevens door te geven aan derden.  

8.Recht op intrekken verwerking persoonsgegevens.

 • Ieder lid mag nadat hij / zij goedkeuring heeft gegeven om gegevens te verzamelen, dit weer intrekken. De gegevens die tot aan het moment van intrekken verkregen zijn, blijven behouden maar er zullen geen nieuwe persoonsgegevens verzameld worden. 

9. Recht op klachten.

 • Ieder lid, dat van mening is dat de Kringgroep de persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in punt 2, kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te vinden via de link https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens. 

10. Verplicht tot geven persoonsgegevens vanuit de NBC.

 • De Kringgroep is vanuit haar statutaire verplichtingen, gehouden om  jaarlijks aan de Nederlandse Boxer Club de volgende persoonsgegevens te verstrekken: NBC-lidnummer, volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e - mailadres.  

11. Elk lid is verplicht persoonsgegevens te geven.

 • Om lid te zijn van de Kringgroep is het verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Kringgroep die betrekking hebben op: Trainen, examens en wedstijden lopen met uw hond, lidmaatschap NBC en het innen van gelden. Indien u de persoonsgegevens niet geeft, wordt u afgewezen als lid.